Carousel Type 2

[pt_portfolio count_ type=”carousel-type2″ uniqid=”5ddf7b12f0e16″][/pt_portfolio]